kompanija  |  partneri  |  reference  |  kontakt  | 
formular 1
spisak obrazaca
Pregled | Probajte besplatno | Izmene i dopune

Uključeni su svi zakonom propisani obrasci:

Glavni finansijski izveštaji
 • Bilans stanja - prilog 1
 • Bilans uspeha - prilog 2
 • Izveštaj o onovčanim tokovima - prilog 3
 • Izveštaj o promenama na kapitalu - prilog 4
 • Bilans stanja za druga pravna lica
 • Bilans uspeha za druga pravna lica
 • Statistički aneks - prilog 5
 • Obrazac BU

Pomoćni finansijski izveštaji

 • Bilans tokova gotovine
 • Izveštaj o raspodeli rezultata i pokriću gubitka

Poreski izveštaji

 • Poreska prijava o kumulativnom obračnu akcize PP OAK i prilozi 1-4
 • Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva PK, PK-1, PK-2 i PK-3

Poreski bilansi

 • Poreski bilans obveznika poreza na dobit preduzeća PB-1, Aneks PB-1 i Aneks 1 PB-1
 • Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana PB-2
 • Poreski bilans za nedobitne organizacije PBN
 • Srazmerni iznos ulaganja i Srazmerni iznos ulaganja 2
 • Srazmerno stečena imovina statusnom promenom SI
 • Izjave o plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešća u dobiti, kamate i autorske naknade - IPD i IPD-1

Poreske prijave

 • Poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosi PPDG-1P, PPDG-1S
 • Pojedinačna poreska prijava PPP
 • Poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na dobit poreduzeća PDP
 • Poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na dobit poreduzeća za nedobitne organizacije PDN

Obračun zarada

 • Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade PPOD, PPOD-1, OS i OS-1
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na... PPOPJ, PPOPJ-1, PPOPJ-2, PPOPJ-3, PPOPJ-4, PPOPJ-5, PPOPJ-6, PPOPJ-7, PPOPJ-8
 • Spisak obračunatih naknada i isplate naknada NZ-1
 • Specifikacija uz poresku prijavu

Osiguranje zaposlenih

 • Prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovorene naknade i naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu MNU i MNU-K

Ugovori

 • Ugovor o radu
 • Ugovor o delu
 • Izjava o kompenzaciji
 • Ugovor o cesiji
 • Ugovor o asignaciji

Ostali obrasci

 • Nalog za službeno putovanje
 • Nalog za plaćanje Obrazac 70
kupite on-line

Popunite porudžbenicu i obezbedite mogućnost da instalirate Formular 1 na dva računara po ceni jedne licence.